S Cube Newsletter – September 2019

האם שווי החברה שלי ירד עקב כניסתו של תקן IFRS 16?

 

בתקופה האחרונה אנו מקבלים מספר רב של פניות בנוגע לתקן החדש IFRS 16 (ומקבילו, ASC 842) העוסק בחכירות תפעוליות. לאור השאלות הרבות בנושא התקינה החדשה מלקוחותינו, להלן סקירה קצרה על התקן החדש והסבר כללי כיצד אימוץ התקן עלול להשפיע על שווי החברה.

 

בינואר 2019 הוחל תקן IFRS 16 על חברות ציבוריות. התקן עוסק בחכירות תפעוליות של נכסים ומחייב חברות ציבוריות להציג התחייבויות אלו בדוחות הכספיים. מטרתו של התקן החדש היא לייצר שקיפות גדולה יותר בהשוואה בין חברות ולתקן עיוות שהיה קיים עד היום בדוחות הכספיים בהן המינוף הפיננסי בגין חכירות תפעוליות לא השתקף בדוחות של החוכר.

 

כלומר, במקרה בו חברה ביצעה חכירה תפעולית כלשהי, בטרם נכנס התיקון, לא התבצע כל רישום במאזן למעט הוצאות שכירות שנתיות, והתחייבות בגין החכירה הוגדרה כהתחייבות חוץ מאזנית. לאחר אימוץ התקן, החכירה התפעולית תרשם כנכס בספרי החוכר וכנגד תירשם התחייבות פיננסית במאזן. בנוסף, בדוח רווח והפסד החברה לא תכיר בהוצאות השכירות וכנגד יתווספו הוצאות פחת בגין הנכס המוחכר והוצאות מימון בהתאם לריבית האפקטיבית.

 

על אף שהמדיניות החשבונאית לא אמורה להשפיע על הערכות שווי כלכליות נראה שאימוץ התקן משפיע חיובית על תזרים המזומנים הפנוי של החברה כמו גם על שווי הפעילות של החברה וכתוצאה מכך משפיע בעקיפין על שווי החברה המוערכת, בעיקר בשימוש בשיטת המכפיל.

 

להלן דוגמה מספרית לחישוב מכפיל ההכנסות בעקבות התקינה החדשה (המספרים להמחשה בלבד):

 

כפי שניתן לראות בטבלה בעקבות השינוי בתקינה התווספה לחברה התחייבות פיננסית של 5 מיליון ש”ח וכתוצאה מכך גדל מכפיל ההכנסות מ-4.5 ל-5. בעקבות החלתו של התקן החדש שוויה של חברה המבצעת הערכת שווי לפי גישת ההשוואה (מכפיל) יגדל בכ-11%.

 

בשונה משיטת היוון תזרימי המזומנים (DCF) בה ניתן להתגבר על העיוות באמצעות התאמת שיעור ההיוון המשוקלל (WACC) בעקבות השינוי במינוף, בשיטת המכפיל לא ניתן לבצע התאמה זהה למעט נטרול הגידול בחוב הפיננסי ובכך כביכול להחזיר את החישוב למצב של לפני כניסת התקן.

 

חשוב לציין כי העיוות שנוצר בהשוואה בין חברות שאימצו את התקן לעומת חברות שטרם אימצו, לדוגמה חברות פרטיות, עלול להיות אף גדול יותר. בבדיקה מדגמית של עבודות לצורך יישום התקן החדש שביצענו עבור לקוחותינו, נראה כי ישנה עלייה בשווי הפעילות בעקבות אימוץ התקן ועלייה במכפיל ההכנסות ומנגד נמצאה לרוב ירידה במכפיל הרווח (EBITDA).

 

כיום התקן חל על חברות ציבוריות בלבד אך החל מינואר 2020 (במידה ולא ידחה) יוחל גם על חברות פרטיות. נראה כי עד שהתקן יאומץ על ידי כלל החברות במשק, כמו גם יתומחר על ידי המשקיעים בהתאם, השימוש בשיטת המכפיל לצורך הערכת שווי של חברה הינו מוטה – לרוב כלפי מעלה – ויש לבחון את השימוש בשיטה זו במשנה זהירות.

 

כפי שניתן להבין, לשינוי בתקינה יש השפעות שחשוב להיות מודעים אליהן, בעיקר כאשר מקבלים החלטות על סמך נתוני השוואה. אנחנו מקווים כי הקריאה הייתה מעניינת ומועילה, חשוב לציין כי הסקירה על התקן הינה על קצה המזלג ונשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה.

 

תודה שקראתם,

צוות S Cube